REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "DEKORACJAN"

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy DEKORACJAN prowadzony jest na stronie internetowej www.dekoracjan.pl przez firmę STICKERS-SHOP zarejestrowaną w Łodzi przy ul A. Struga 28 lok. 3, 90-513, NIP: 7292538430 , REGON: 101552980

2. Firma STICKERS-SHOP wymieniana jest w Regulaminie jako “Sprzedający”.

3. “Kupującym” nazywamy osobę prywatną lub firmę, która składa zamówienie w sklepie internetowym na stronie www.dekoracjan.pl

§ 2. OFERTA SKLEPU INTERNETOWEGO "DEKORACJAN"

1. Sprzedający, za pośrednictwem sklepu internetowego DEKORACJAN oferuje sprzedaż produktów dekoratorskich. Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedającego są nowe, wolne od wad fizycznych.

2. Produkty takie jak: naklejki, tapety, fototapety, obrazki, plakaty nie są składowane, ani magazynowane przez Sprzedającego - wymienione produkty drukowane są po złożeniu zamówienia przez Kupującego, a ich wydruk następuje w dniu wysyłki. Dostarczony produkt w chwili doręczenia charakteryzuje się możliwie najlepszymi właściwościami oraz parametrami.

3. Sprzedający dokłada wszelkich starań, by opisy kolorów materiałów, z których wykonywane są produkty były zgodne ze stanem faktycznym. Ewentualne różnice w barwach/odcieniach wydruku lub folii dekoracyjnej mogą być spowodowane indywidualnymi ustawieniami monitora Kupującego.

4. Ceny widoczne na stronie internetowej www.dekoracjan.pl są cenami brutto.

§ 3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego DEKORACJAN można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

2. Składanie zamówień w sklepie internetowym DEKORACJAN następuje wg wskazanego poniżej szablonu:

- Kupujący wybiera produkt i dokonuje wyboru wszystkich parametrów na stronie internetowej www.dekoracjan.pl.

- Kupujący składa zamówienie przy pomocy szablonu zamówień, dostępnego po wybraniu produktu, na stronie internetowej www.dekoracjan.pl.

- Kupujący wybiera formę transportu produktu oraz formę zapłaty za produkt.

- Kupujący dostaje zawiadomienie drogą mailową o przyjęciu przez sprzedającego zamówienia.

- Sprzedający sprawdza poprawność i kompletność formularza zamówienia i powiadamia Kupującego drogą mailową lub telefoniczną o ewentualnych nieprawidłowościach.

3. Czas realizacji zamówienia to zwykle termin od 1 do 3 dni roboczych liczony od daty zaksięgowania należności na koncie Sprzedającego, przy czym termin ten może ulec zmianie w sytuacjach niezależnych od Sprzedającego.

4. Do każdego zakupionego przedmiotu Kupujący otrzymuje paragon fiskalny. Faktury vat wystawiane są na wyraźne życzenie Kupującego po podaniu niezbędnych danych takich jak: nazwa firmy, adres firmy, nip firmy.

§ 4. FORMY ZAPŁATY I WYSYŁKI TOWARU

1. Forma dostawy w sklepie internetowym DEKORACJAN, to Kurier.

2. Formy płatności w sklepie internetowym DEKORACJAN są następujące: płatność z góry za pośrednictwem serwisu PAYNOW / PAYPAL

3. Do produktu dołączany jest paragon fiskalny lub faktura (prośbę o wystawienie faktury należy uwzględnić w komentarzu do zamówienia lub odrębnej wiadomości wysłanej na adres e-mail info@dekoracjan.pl).

4. Sprzedający nie odpowiada za uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas transportu. Produkty pakowane są w kartonowe tuby o cylindrycznym kształcie, lub kształcie prostopadłościanu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub rozpakowania należy nie przyjmować przesyłki i w obecności Kuriera sporządzić protokół szkód, oraz skontaktować się ze Sprzedającym. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie.

§ 5. ZWROTY I REKLAMACJE

1. Reklamacja ze strony Kupującego może nastąpić po odebraniu produktu, w momencie, kiedy produkt odbiega wyglądem lub funkcjonalnością od opisów, zawartych na stronie oferowanego przedmiotu.

2. Reklamacja zawsze następuje w formie pisemnej (najlepiej via e-mail: info@dekoracjan.pl).

3. Po otrzymaniu pisemnej reklamacji, Sprzedający ma obowiązek skontaktować się z Kupującym w ciągu 14 dni.

4. Produkt w stanie oryginalnym (nie dotyczy opakowania) należy odesłać na adres: STICKERS-SHOP 90-513 Łódź ul A. Struga 28 lok. 3 na koszt własny, chyba, że wcześniejsze ustalenia pisemne, przy zgłoszeniu reklamacji, wskazują inaczej. Podany adres obowiązuje również w przypadku chęci zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni.

5. Produkt reklamowany w pierwszej kolejności podlega naprawie lub wymianie na nowy - wymiana produktu możliwa jest wyłącznie na ten sam model, typ oraz kolor, który został wybrany podczas zakupu. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy produkt jest niemożliwa Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić pieniądze za dokonany zakup na konto Kupującego - przelewem bankowym, na wskazany przez kupującego rachunek.

6. Paragon lub Faktura, dołączone do produktu są podstawą wniesienia reklamacji.

7. W przypadku nieodebrania przez Kupującego towaru wysłanego przez Sprzedającego, Kupujący zostanie obciążony kosztami związanymi ze zwrotem niedoręczonego produktu. Ponowne wysłanie produktu możliwe jest jedynie po wcześniejszym uregulowaniu obciążenia oraz dopłaty za ponowną wysyłkę.

§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.

2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach: 

a) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

c) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

d) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

e) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

f) szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g) umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h) umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

i) umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

j) dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

k) umów zawartych w drodze aukcji publicznej 

l) umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

m) umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. 

4. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu produktu wraz z dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.

5. Koszty wysyłki zwracanego produktu ponosi kupujący.

6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

7. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny produktu oraz kosztów wysyłki produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 

8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami. 

9. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

10. Zwroty Produktów przy odstąpieniu od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane. 

11. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich we własnym imieniu działalnością gospodarczą lub zawodową – w ich przypadku uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży jest bezwzględnie wyłączone.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Sprzedający jest Administratorem Danych Osobowych Kupującego, a podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zawartej umowy (np. rejestracja konta lub złożenie zamówienia bez rejestracji konta) lub podjęcie działań na żądanie Kupującego przed zawarciem umowy. Ponadto Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez sprzedawcę swojego adresu e-mail w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1219, ze zm.) oraz przepisami o ochronie danych osobowych. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

§ 8. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie sklepu internetowego DEKORACJAN są własnością Sprzedającego lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych zamieszczonych na stronie sklepu internetowego DEKORACJAN w tym ich udostępnianie w internecie bez pisemnej zgody Sprzedającego lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony sklepu internetowego DEKORACJAN oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedającego lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kupujący ma obowiązek zapoznania się z regulaminem przed dokonaniem zakupu w sklepie DEKORACJAN.

2. Kupujący ma obowiązek zaakceptowania zapisów Regulaminu przy finalizowaniu składania zamówienia w sklepie DEKORACJAN.

3. Sprzedający ma prawo odwoływania się w kwestiach spornych do zapisów obowiązujących w Regulaminie, którego treść przy zamawianiu została w pełni zaakceptowana przez Kupującego.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu internetowego DEKORACJAN spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

6. Wszelkie spory między stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Konsument może ponadto skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

8. Przepisu powyższego nie stosuje się do Kupujących nie będących jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego – wówczas wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.

10. Regulamin obowiązuje od 01/06/2018r.